Backlink คืออะไร สำคัญยังไงกับการทำ SEO 2023

Backlink

Backlink หรือ Inbound link เป็นลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์อื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์ในการเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของเราในสายตาของเครื่องมือการค้นหา (Search Engine) เช่น Google โดย Backlink ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเว็บไซต์ โดยสถิติ Backlink จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเป็นตัวช่วยในการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วย 

อีกทั้งยังช่วยในการส่งสัญญาณให้กับเครื่องมือการค้นหาว่าเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับสูงในการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ การสร้าง Backlink ควรมีคุณภาพและเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์และต้องมาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือด้วย โดยมีหลายวิธีในการสร้าง Backlink เช่น การโพสต์บทความหรือเนื้อหาที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราในเว็บไซต์อื่น ๆ, การร่วมงานกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน Backlink, การเข้าร่วมโปรแกรมค้าหา backlink และอื่น ๆ

Backlink คุณภาพ

Backlink คุณภาพ (High-Quality Backlink) คือลิงก์ที่เชื่อถือได้และมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้รับ Backlink นั้น ๆ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่อันดับต้น ๆ ของเครื่องมือการค้นหา เช่น Google

โดย Backlink คุณภาพจะต้องตรงกับเนื้อหาหรือความรู้ของเว็บไซต์ที่ได้รับ Backlink นั้น ๆ และมาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เช่น เว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้น ๆ

นอกจากนี้ Backlink คุณภาพยังต้องเป็นลิงก์ที่มีความสมดุลและไม่มีการใช้เทคนิคการเพิ่ม Backlink โดยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น การซื้อ Backlink หรือการใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการสร้าง Backlink ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเว็บไซต์ในระยะยาว

Backlink มีหลายประเภท ดังนี้

  1. Natural Link: เป็นลิงก์ที่เกิดขึ้นโดยปรากฏอย่างสม่ำเสมอในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ และไม่ได้สร้างโดยมีความตั้งใจ แต่เป็นการแบ่งปันเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีประโยชน์
  2. Manual Link: เป็นลิงก์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยตรง โดยมักจะเป็นการสร้างลิงก์โดยการแบ่งปันบทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ
  3. Editorial Link: เป็นลิงก์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของเว็บไซต์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์เรา โดยเกิดจากการเขียนบทความหรือเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์เรา และอยู่ในเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของผู้อื่น
  4. Self-created Link: เป็นลิงก์ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าของเว็บไซต์เองโดยใช้เทคนิคการสร้างลิงก์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสร้างลิงก์เพื่อเพิ่มจำนวน Backlink โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือซื้อลิงก์
  5. Image Link: เป็นลิงก์ที่ตั้งอยู่บนภาพที่ตั้งอยู่บนเว็บไซต์ของผู้อื่น โดยสามารถคลิกผ่านรูปภาพ

Backlink แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

Nofollow

Nofollow เป็นแท็กที่ใช้กำกับลิงก์บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะบอกเครื่องมือการค้นหาว่าไม่ควรนำลิงก์นั้นมานับเป็น Backlink ในการจัดอันดับเว็บไซต์

เพราะเป็นลิงก์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่สำคัญหรือความสำคัญของเว็บไซต์ แต่อาจเป็นลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีคุณค่าต่ำกว่า หรือเป็นลิงก์ที่อาจเสี่ยงต่อการละเลยการค้นหา โดยส่วนใหญ่ Nofollow จะถูกใช้บนลิงก์ที่เป็นโฆษณาหรือลิงก์ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อป้องกัน

การสร้าง Backlink โดยใช้เทคนิคการปลอมแปลง โดยเมื่อเครื่องมือการค้นหาพบ Nofollow ก็จะไม่นับลิงก์นั้นเป็น Backlink ในการคำนวณในการจัดอันดับเว็บไซต์

Dofollow Link

Dofollow Link เป็นแท็กที่ไม่ได้ระบุค่า attribute rel=”nofollow” บนลิงก์ ซึ่งส่งผลให้เครื่องมือการค้นหาเช่น Google จะนับลิงก์นั้นเป็น Backlink และใช้ในการคำนวณในการจัดอันดับเว็บไซต์

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเราอยู่อันดับดีในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา การสร้าง Dofollow Link ที่มีคุณภาพสูงสามารถช่วยเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของเราได้

โดยเมื่อเราได้รับ Dofollow Link จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเรา จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และส่งสัญญาณให้กับเครื่องมือการค้นหาว่าเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับสูงในการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ

โดยเพื่อทำให้ Dofollow Link มีคุณภาพสูงสามารถสร้างได้โดยการสร้างเนื้อหาคุณภาพ เขียนบทความหรือเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ และเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของเว็บไซต์เราโดยใช้ลิงก์คำสำคัญที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์เรา

External Link คืออะไร

External Link คือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา โดย External Link สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราได้

โดย External Link จะช่วยเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของเราโดยการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานทางการแพทย์หรือวิชาการ โดย External Link จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของเราโดยการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้

และอีกหนึ่งประโยชน์ที่ได้รับจาก External Link คือการเพิ่มความน่าสนใจและความน่าสนใจในเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอนาคตอีกด้วย

Internal Link คืออะไร

Internal Link คือลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นของเว็บไซต์เดียวกัน โดยเป็นการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ง่ายและรวดเร็ว โดย Internal Link สามารถช่วยเพิ่มค่าความน่าสนใจและความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ของเราได้

โดย Internal Link ยังเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญในการทำ SEO โดยสามารถช่วยเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือและคุณภาพของเว็บไซต์ของเราได้ โดย Internal Link สามารถช่วยเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์เราเข้าด้วยกัน และช่วยให้เครื่องมือการค้นหาเข้าใจและสะท้อนการสื่อสารของเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น

PBN คือ

PBN ย่อมาจาก Private Blog Network คือการสร้างเครือข่ายเว็บไซต์โดยมีเจ้าของเดียวกัน โดยมักใช้เพื่อสร้าง Backlink ให้กับเว็บไซต์ที่ต้องการอยู่อันดับดีในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์นั้น ๆ

โดยใช้วิธีการสร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาคุณภาพต่ำ แต่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ต้องการอยู่อันดับดีในผลการค้นหา ซึ่ง PBN มักถูกนำมาใช้ในการทำ SEO โดยไม่เห็นได้ชัดเจนว่าจะทำให้เว็บไซต์ติดอันดับได้จริงหรือไม่ และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบและลบออกจากการค้นหาด้วย เนื่องจากเป็นการใช้วิธีการทำ SEO ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องมือการค้นหา